Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk

Tjenester

Mottak og mellomlagring av Farlig avfall

Indus tar imot avfall som stykkgods og fra tankbil. Avfallet mellomlagres i kortere tidsrom før det samlastes og sendes med lignende avfall. Dermed blir det lavere transportkostnader for både miljøet og økonomien og avfallet går videre til en godkjent aktør. Indus forsøker alltid å finne løsninger som gir lavere kostnad og mindre klimaavtrykk for våre kunder.

Eksport av avfall

Indus har flere tillatelser for eksport av avfall. Dette gjelder avfallstyper som ikke kan avhendes i Norge, og derfor må eksporteres til ett av våre naboland for sikker destruksjon eller gjenvinning. Dette er et relativt komplisert arbeid, med mange etater, lover og forordninger man skal forholde seg til. Indus har opparbeidet seg lang erfaring og høy kompetanse på dette området.

Rådgivning / konsulenttjenester

Indus kan hjelpe med rådgivning angående sortering og klassifisering av farlig avfall. Vi kan også gi råd angående spørsmål om riktig emballasje og lagring/oppbevaring av farlig avfall. Vi kan hjelpe med riktig deklarering og merking av avfallet, og hvordan det sorteres på beste og mest økonomiske måte. Indus har også mulighet til å klassifisere og sortere hos kunder etter avtale.